Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów
Nr: POKL.09.05.00-02-324/13 realizowany jest przez Sudeckie Stowarzyszenie Mediator 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 
Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparciem zostaną objęte 24 osoby.
 
Proces rekrutacyjny uwzględnia udział w projekcie osób tworzących inicjatywę oddolną. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów deklarujących swój udział. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. W przypadku większej liczby chętnych przewidziane jest stworzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. Kandydaci zgłaszają swój udział poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu oraz na stronie www.mediator-sudety.pl. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu do dnia 17.10.2014 do godziny 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacyjnego uzyskać można w biurze projektu lub pod wskazanym numerem telefonu.
 
Projekt będzie realizowany w okresie Październik 2014 – Czerwiec 2015

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Zadanie 1 – Kurs języka rosyjskiego [XI’14 – VI’15]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.

Zadanie 2 – Kurs języka włoskiego [XI’14 – VI’15]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.


BIURO PROJEKTU:
Sudeckie Stowarzyszenie Mediator
Ul. Żeromskiego 32
58 – 350 Mieroszów
Osoba do kontaktu: Sebastian Pacyna, tel.: 696 062 564
Osoba do kontaktu: Wioletta Drapała, tel.: 661 554 709
 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Deklaracja uczestnictwa
Deklaracja_uczestnictwa_324.docx
Dokument Microsoft Word [607.1 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie_uczestnika_projektu_324.docx
Dokument Microsoft Word [600.3 KB]

Regulamin Projektu
Regulamin_Projektu_POKL.09.05.00-02-324_[...]
Dokument PDF [2.5 MB]