Zakończyliśmy realizację projektu  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów”. W okresie 8 miesięcy uczestnicy projektu przepracowali łącznie 120 godzin dydaktycznych w ramach poszczególnych kursów. Zgodnie z zapisami projektu na zakończenie kursów przeprowadzony zostały egzamin wewnętrzny. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pozytywny wynik egzaminu. Wręczenie zaświadczeń miało miejsce 19 czerwca. Uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu i dziękujemy za udział w naszym projekcie.


Jeszcze tylko 5 spotkań pozostało do zakończenia kursu językowego w Mieroszowie. Zgodnie z zapisami projektu, po przepracowaniu 60 godzin dydaktycznych przeprowadzony został test sprawdzający poziom wiedzy dla języka rosyjskiego i włoskiego. Wszyscy uczestnicy przystąpili do testu i otrzymali pozytywny wynik. Podczas ostatnich tygodni kursu przerobione zostaną kolejne treści programowe. Planuje się również podsumowanie i utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności. Ostatnim elementem kursu będzie egzamin wewnętrzny.

 

Przystępujemy do realizacji kolejnego projektu pn. „Zapomniana perła Dolnego Śląska. Sokołowsko w latach 1945-1989 – film dokumentalno - historyczny”. Przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji krótkometrażowego filmu dokumentalno – historycznego, którego scenariusz opracowany zostanie na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa Zofii Leszko – mieszkanki Gminy Mieroszów. Zgodnie z przyjętą przez pomysłodawców koncepcją film przedstawiał będzie przede wszystkim niezwykłe dziedzictwo kulturowe i historię Sokołowska. Znajdą się w nim również informację o dziejach najbliższego regionu zlokalizowanego na styku trzech wzajemnie inspirujących się kręgów kulturowych. W filmie zaprezentowane zostaną także unikalne walory krajobrazowo – przyrodnicze, tradycje lecznicze oraz inne istotne fakty stanowiące o wyjątkowości tego miejsca.

W zamyśle projektodawców film stanowić będzie również ważny element promocji Gminy Mieroszów zbudowanej w oparciu o wspomniane wyżej walory oraz wciąż istniejący olbrzymi potencjał tego miejsca. Film w połączeniu z działaniami towarzyszącymi przyczyni się również do promocji młodych utalentowanych pisarzy z terenu gminy. 

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Mieroszów.

W zakres celów szczegółowych wchodzą natomiast:

-        Promocja Gminy Mieroszów i jej potencjału;

-        Promocja i wsparcie gminnych pisarzy;

-        Umacnianie poczucia tożsamości lokalnej;

-        Rozwijanie wiedzy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego regionu;

-        Ułatwianie dostępu do korzystania z dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-        Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturowej;

-        Aktywizacja zachowań kreatywnych i twórczych;

Okres realizacji: kwiecień – sierpień 2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Mieroszów w ramach oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapomniana perła Dolnego Śląska. Sokołowsko w latach 1945-1989 – film dokumentalno - historyczny”.

Nasze kursy językowe w Mieroszowie powoli zbliżają się do półmetku. Do tej pory uczestnicy kursu języka rosyjskiego i włoskiego poznali podstawy materiału przeznaczonego do opanowania oraz zasady pozwalające na optymalne wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych. Przybliżono również podstawowe reguły obowiązujące w gramatyce. Ważnym elementem zajęć były zadania grupowe mające na celu utrwalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach przypominających życie codzienne. Nie zabrakło także ciekawych informacji na temat rosyjskiej i włoskiej kultury oraz ćwiczeń zachęcających słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć. Zgodniez założeniami projektu stosowano metodę komunikatywną opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Cotygodniowe spotkania w ramach kursów stały się dla uczestników ważnym elementem aktywizacji  i integracji.Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów, Nr: POKL.09.05.00-02-324/13

 

7 listopada 2014 r po części organizacyjnej uczestnicy kursów przystąpili po raz pierwszy do nauki wybranych przez siebie języków. Wszyscy zakwalifikowani do projektu otrzymali podręczniki i pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono również badanie ewaluacyjne, którego celem była ocena na ile zaplanowane działania są trafne z punktu widzenia grupy docelowej oraz spójne z założonymi celami i przyjętymi metodami ich osiągnięcia. Po krótkim wprowadzeniu i wzajemnym poznaniu lektorzy przedstawili m.in. alfabet i sposób jego wymawiania, formy powitania, sposoby przedstawiania się oraz inne podstawowe zagadnienia i zasady. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń. Lektorzy zwracali szczególną uwagę na poprawność czytania i wypowiadania poszczególnych słów angażując każdego uczestnika do czynnego udziału w zajęciach.


Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów
Nr: POKL.09.05.00-02-324/13

 

 

Projekt:  „Język rosyjski i włoski podstawą edukacji dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów
Nr: POKL.09.05.00-02-324/13 realizowany jest przez Sudeckie Stowarzyszenie Mediator 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 
Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Mieroszów tj. osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie mogą wziąć udział również osoby powyżej 64 roku życia pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Wsparciem zostaną objęte 24 osoby.
 
Proces rekrutacyjny uwzględnia udział w projekcie osób tworzących inicjatywę oddolną. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów deklarujących swój udział. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. W przypadku większej liczby chętnych przewidziane jest stworzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. Kandydaci zgłaszają swój udział poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu oraz na stronie www.mediator-sudety.pl. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu do dnia 17.10.2014 do godziny 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacyjnego uzyskać można w biurze projektu lub pod wskazanym numerem telefonu.
 
Projekt będzie realizowany w okresie Październik 2014 – Czerwiec 2015

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Zadanie 1 – Kurs języka rosyjskiego [XI’14 – VI’15]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.

Zadanie 2 – Kurs języka włoskiego [XI’14 – VI’15]

Działanie przewiduje realizację kursu na poziomie podstawowym. Zastosowana zostanie metoda komunikatywna zakładająca doskonalenie 4 sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Mieroszów 1 raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne dziennie w 12-osobowej grupie. W ramach kursu zaplanowano łącznie 120 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Podstawą ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia będzie 80% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.


BIURO PROJEKTU:
Sudeckie Stowarzyszenie Mediator
Ul. Żeromskiego 32
58 – 350 Mieroszów
Osoba do kontaktu: Sebastian Pacyna, tel.: 696 062 564
Osoba do kontaktu: Wioletta Drapała, tel.: 661 554 709
 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Deklaracja uczestnictwa
Deklaracja_uczestnictwa_324.docx
Dokument Microsoft Word [607.1 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie_uczestnika_projektu_324.docx
Dokument Microsoft Word [600.3 KB]

Regulamin Projektu
Regulamin_Projektu_POKL.09.05.00-02-324_[...]
Dokument PDF [2.5 MB]

 

 

Sudeckie Stowarzyszenie Mediator i Gmina Mieroszów zapraszają na szkolenie techniki jazdy na rowerze na trasach typu enduro, które odbędzie się 30 sierpnia o godz. 10:00 w Mieroszowie na Bike Arena Parkowa Góra.
 Szkolenie adresowane jest dla osób początkujących i wszystkich tych, którzy chcą opanować podstawy techniki jazdy rowerem górskim. Poprowadzą je doświadczeni instruktorzy z firmy EMTB.pl, którzy przybliżą tajniki panowania nad rowerem w terenie i najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Zakres szkoleń obejmuje min. prawidłową pozycję na rowerze, balans ciałem, prawidłowe pokonywanie przeszkód na trasie, płynne i pewne pokonywanie zakrętów, prawidłowe hamowanie oraz tzw. pompowanie, czyli wykorzystywanie ukształtowania terenu do nabierania prędkości. Program szkolenia został opracowany w taki sposób aby umożliwiał wykorzystanie elementów infrastruktury Bike Areny Parkowa Góra ze szczególnym uwzględnieniem tras typu enduro i pump tracka.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są pod nr tel. 696 062 564. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz telefon prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Do udziału w szkoleniu zostaną dopuszczeni jedynie uczestnicy posiadający sprawny technicznie rower oraz kask ochronny. Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Bike Areny Parkowa Góra oraz poleceń instruktorów. Osoby niepełnoletnie powinny brać udział w szkoleniu pod opieką osób dorosłych lub posiadać pisemną zgodę opiekuna.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Mieroszów.

26 lipca 2014 o godzinie 10:00 Sudeckie Stowarzyszenie Mediator organizuje warsztaty „Praca metodą projektu – organizacja imprez sportowych”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żeromskiego 32 w Mieroszowie.  Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatowej uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu pracy metodą projektu, praktycznych aspektów pisania wniosków projektowych, realizacji projektów i ich rozliczania oraz organizacji inicjatyw o charakterze lokalnym na przykładzie wydarzeń sportowych. Uczestnicy przygotują również wniosek projektowy dla wygenerowanych przez siebie pomysłów. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz telefon prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Szczegółowe informacje pod nr Tel. 696 062 564. Ilość miejsc ograniczona.  Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia pomoce dydaktyczne i serwis kawowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Mieroszów.

Pumptrack Jam-sesion to połączenie pokazów, akrobacji, szkolenia z techniki jazdy i zawodów. W roli głównej wystąpi utytułowany i nietuzinkowy Piotr „Szwed” Szwedowski, który zaprezentuje możliwości wykorzystania pamptracka zainstalowanego od niedawna na Parkowej Górze w Mieroszowie. Tor rowerowy typu pumptrack stwarza możliwości trenowania techniki jazdy rozwijając koordynację ruchową i zmysł równowagi. Zapraszamy zarówno do czynnego uczestnictwa jaki oglądania. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zabranie kasków. Zaczynamy w sobotę 19 lipca o godzinie 15:00 na Bike Arenie Parkowa Góra w Mieroszowie. Po zakończeniu jam-sesion na pumptracku nastąpi uroczyste otwarcie Bike Areny, dekoracja zwycięzców zawodów enduro emtb i koncert zespołu Hoo Doo Band !. Na wszystkie wymienione atrakcje wstęp wolny. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Mieroszów.

Już 18 lipca o godzinie 20:30 zapraszamy do hali sportowej przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie na przegląd filmów o tematyce enduro. Wspólnie z pasjonatami tej ekstremalnej odmiany kolarstwa górskiego wybraliśmy zestaw najciekawszych filmów, które zaprezentujemy dla podkręcenia atmosfery przed sobotnimi zawodami z cyklu enduro emtb. Wśród wybranych tytułów znajdą się również filmy z Mieroszowa powstałe podczas poprzednich edycji zawodów. Przy okazji przypomnimy również kilka kultowych produkcji amatorskich grup filmowych Ceskie Chlopaki i Lider Art. Przegląd jest wydarzeniem towarzyszącym wyścigu enduro emtb Mieroszów 2014 i otwarcia Bike Areny Parkowa Góra. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Mieroszów. Wstęp wolny.