Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub całym zespołom i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i poprawie efektów działania. Coaching obejmuje zagadnienia związane z kompetencjami osobistymi, relacjami interpersonalnymi, biznesem, rozwojem kariery, finansami i zdrowiem.
 
Wybrane definicje:
 
Pomoc danej osobie we wzmacnianiu i doskonaleniu. Działa poprzez refleksję nad tym jak ta osoba stosuje konkretną umiejętność i wiedzę.
 
Pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku w którym chcą.
 
Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcemy rozwijać.

Dzięki coachingowi ustalamy konkretniejsze cele, optymalizujemy swoje działania, podejmujemy trafniejsze decyzje i pełniej korzystamy ze swoich naturalnych umiejętności. Profesjonalni coachowie słuchając i obserwując klienta dopasowują swoje podejście do jego potrzeb, tak aby pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania. Coachowie wychodzą z przekonania, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada. Rola coach polega na stworzeniu nowej często bardziej obiektywnej perspektywy na zagadnienie oraz dzieleniu się informacją zwrotną. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach klienta.
 
Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania .
R.Dilts

Coaching to wspaniały sposób uruchamiania indywidualnych zasobów emocjonalnych i energetycznych, dający głęboki wgląd w siebie. Coaching pobudza naszą kreatywność zwiększa siłę motywacji. Dzięki niemu czujemy kiedy budzimy się do życia, uczymy się co jest zgodne z naszą naturą. Coach pełni rolę swoistego doradcy / towarzysza w podróży do realizacji bardzo praktycznych celów jak również naszych wielkich planów życiowych, pomaga w życiowym spełnieniu. Coaching nie jest psychoterapią. Jest nastawiony na aktywne kształtowanie przyszłości w poczuciu prawa do popełniania błędów jak również odpowiedzialności za nasze wybory.
Piotr Ciepliński
 
Funkcja coacha

  • Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące i efektywne rezultaty.
  • Coach koncentruje się na celach, które wybierze klient
  • Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta
  • Coach formułuje rozwiązania i strategie na podstawie informacji od klienta.
  • Coach zapewnia nową perspektywę.
  • Coach pomaga klientom w znalezieniu i rozwijaniu ich naturalnej siły.
  • Podstawą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
  • Siła coachingu wynika z relacji między coachem a klientem.

 
Typy coachingu:
 
Life coaching - jest ukierunkowany na wsparcie rozwoju osobistego klienta. Skupia się na rozwoju wewnętrznych zasobów klienta w celu maksymalizacji jego dokonań w zakresie różnych obszarów życia osobistego i zawodowego. Life coaching koncentruje się na dylematach życiowych, związkach, równowadze pomiędzy różnymi aspektami życia czy planowaniu przyszłości.
 
Coaching biznesowy - dotyczy głównie pracy i jej przebiegu. Prowadzący może być przygotowanym do roli coacha menadżerem liniowym, lub profesjonalnym coachem spoza organizacji. Jest ściśle związany z celami danej organizacji.
 
Executive coaching - skierowany jest do wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu polepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych.
 
Coaching grupowy (team coaching, group coaching) – wspieranie rozwoju grup i zespołów, pomoc w osiągnięciu przez nie zakładanego poziomu efektywności.

Coaching narzędziowy – skupiony na rozwijaniu konkretnych umiejętności, na przykład w przypadku kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Coaching zawodowy  – związany z rozwojem, karierą, dotyczący różnych grup zawodowych takich jak np. artyści, dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów itp.

Somatic coaching - coaching, w którym praca z klientem obejmuje również elementy tzw. pracy z ciałem (np. ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne).
Co-coaching - sytuacja, gry równorzędni partnerzy świadczą sobie nawzajem usługi coachingowe.

Coaching sportowy - dotyczy zwiększenia osiągnięć sportowców w ich dziedzinach.